J A V N U   R A S P R A V U O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PLAŠKI PREZMITE OVDJE

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Plaški za javnu raspravu preuzmite OVDJE