Pravo na pristup informacijama:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Razno: 

Procjena rizika od velikih nesreća (2017.)

Sponzorstva i donacije

Popis sponzorstava i donacija u 2020. godini
Popis sponzorstava i donacija u 2019. godini
Popis sponzorstava i donacija u 2018. godini
Popis sponzorstava i donacija u 2017. godini
Popis sponzorstava i donacija u 2016. godini
Popis sponzorstava i donacija u 2015. godini

Socijalni programi
Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Plaški za 2016. godinu
Socijalni program za 2017. godinu

Odluke

Odluka o rashodovanju sitnog inventara
Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine

Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Općine Plaški
     -PRILOZI Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Općine Plaški

Odluka o rashodovanju auto guma, opreme, sitnog i uredskog inventara
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke om visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika OP za radna mjesta na određeno vrijeme u projektu ZAŽELI

Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Plaški
 
Odluka o prikupljanju otpada 

Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske  u građevinskom području Općine Plaški
Odluka o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla 

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja I. izmjena i dopuna Prostornog plana (PPU) Općine Plaški

Odluka načelnika vježbi civilne zaštite u 2018 Plaški
Odluka radna skupina za izradu Elaborata vježbe 2018
Plan vježbi civilne zaštite u 2018 Plaški
Konačni Elaborat vježbe 05.10.2018. sa slikama
Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka osiguravanja podataka o poreznim obveznicima i nekretninama po Zakonu o lokalnim porezima
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno praćenje gospodarenja energijom u Općini Plaški
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Plaški

OSTALO: 
Radmila Medaković - godišnji financijski izvještaj, program rada i donacije za 2018. godinu 

Financijsko izvješće Radmila Medaković

Program rada Radmila Medaković za razdoblje 2017-2021

13.07.2018. - Izvješće nezavisnih članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.zvješće nezavisnih članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

15.07.2019. Izvješće o primljenim donacijama - Radmila Medaković