Tijela Općine Plaški

Adresa: 143. Domobranske pukovnije 5
47304 Plaški
tel-fax 047 573 122,
tel: 047 573 264
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IBAN: HR1224020061833300006
OIB: 74736628477

Radno vrijeme
07.30 - 15.30 ponedjeljak -petak

Predstavničko tijelo
 Općinsko vijeće općine Plaški koje broji 11 članova
 Predsjednik vijeća Ivica Klečina, dipl.teolog
 Podpredsjednica vijeća Milena Kostanović

Stranačka struktura vijeća
3 člana SDP (Socijaldemokratska partija Hrvatske)
3 člana HDZ (Hrvatska demokratska zajednica)
2 člana DSS (Demokratski savez Srba)
2 član SDSS (Samostalna demokratska srpska stranka)
1 nezavisni član

Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo općine donosi akte (odluke) u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom općine (Glasnik Karlovačke županije br. 15/13).
Sve odluke objavljuju se u Glasniku Karlovačke županije.

Izvršno tijelo
Izvršno tijelo Općine Plaški čine općinski načelnik i 2 zamjenice.
Općinski načelnik zakonski je zastupnik Općine Plaški. Oćinski načelnik priprema prijedloge odluka, nadzire njihovo izvršenje, usmjerava djelovanje upravnog tijela te upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine.

Općinski načelnik: Pero Damjanović
Zamjenik općinskog načelnika: Ivan Šego
Zamjenica općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine: Mara Šupica, dipl.oec

Jedinstveni upravni odjel Općine Plaški
 Radom jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik.
 Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz sljedećih područja:
 a) komunalne djelatnosti
 b) društvenih djelatnosti
 c) općih upravnih poslova

Posao u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju:
Slavko Šušnjić, dipl. iur., pročelnik
Biserka Mlinac, oec., stručna suradnica za računovodstvo, financije i proračun
Marko Kasipović, referent za komunalnu djelatnost

Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine
Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) osnovano je Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine Općine Plaški. Vijeće je osnovano sa ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja srpske nacionalne manjine. U vijeće je neposrednim izborima provedenim 31. 05. 2015. izabrano 10 (deset) članova sa mandatom od 4 godine.